ધોરણ 10 પરીક્ષાનું ટાઈમ ટેબલ  GSEB SSC Exam Time Table 2023

Published on 17-11-2022 By I-khedut.in

ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા ડિસેમ્બર 2022 માં SSC ધોરણ 10 પરીક્ષાનું ટાઈમ ટેબલ 2023 બહાર આવ્યું હતું.

SSC ધોરણ 10ની પરીક્ષા 14 થી 31 માર્ચ 2023 દરમિયાન લેવામાં આવશે. 

GSEB SSC ટાઈમ ટેબલ 2023 કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?

સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાઓ: gseb.org અથવા www.gsebeservice.com

ગુજરાત બોર્ડ SSC ટાઈમ ટેબલ 2023 GSEB ની લિંક પર ક્લિક કરો.

એક પીડીએફ ફાઇલ સ્ક્રીન ખોલશે.

GSEB SSC ટાઇમ ટેબલ 2023 pdf ડાઉનલોડ કરો